e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir ?

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir ?

Serbest meslek makbuzu, serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenir.

487 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ uyarınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu belgesinin:

 • Elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesine
 • Muhatabının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi,
 • Elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine
 • Başkanlığa elektronik ortamda raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
 • e-Serbest meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt Serbest meslek makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.


e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları Neledir?

 • e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetler TL’den kuruşa düşürülür.
 • e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu kolayca oluşturarak zamandan kazanılır.
 • Hatalı işlemlere ait iade ve ret süreçleri dijital olarak yönetilir.
 • Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulunur.
 • Tüm makbuzlar dijital olarak 10 yıl güvenle saklanır.
 • Arşiv ve depolama maliyetleri azalırken geçmişe dönük verilere hızlıca erişilir.e-Serbest meslek Makbuzu Özel Entegratörlük Hizmetleri Nedir?

397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan özel entegrasyon izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek isteyen mükelleflere,

 • e-Serbest Meslek Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu oluşturma,
 • Mali mühürle onaylama ve zaman damgası kullanarak e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunu Başkanlığa elektronik ortamda iletme hizmeti verirler.


e-Serbest meslek Makbuzu Nasıl Düzenlenmeli ve Teslim Edilmeli?

 • Vergi Usul Kanununun 236. maddesinde serbest meslek erbabının, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek makbuzu tanzim etmek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşterinin de bu makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hüküm altına alınmıştır.
 • Anılan düzenleme çerçevesinde elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.
 • Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-Serbest Meslek Makbuzu izni alan mükelleflerin, elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlenen mükellefler ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. 

e-Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Muhafaza Edilecek?

e-Serbest Meslek Makbuzunun elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı gerekir.

e-Serbest Meslek Makbuzunu alan taraf ise teslim yöntemine göre e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısını veya elektronik ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekir.

  
e-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgiler kağıt ortamında düzenlenen serbest meslek makbuzundan farklı değildir. Buna göre elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzunda aşağıdaki unsurların yer alması zorunludur.

 • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
 • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si,
 • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
 • Alınan ödemenin miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde)e-Serbest Meslek Makbuzu Hizmet Alımı Nasıl Yapılır?

e-Serbest Meslek Makbuzu Hizmetini kullanmak için ilk olarak https://siparis.elogo.com.tr/ adresine firma bilgileri ile giriş yapılarak hizmet eklenmelidir. Hizmet eklenmesi sırasında ek bir aktivasyon ücreti alınmamaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzu hizmetinin aktif olması için hizmet alındıktan sonra taraflara gönderilen sözlesme.exe dosyası mali mühür ile imzalanmalı ve Sunucuya Gönder işlemi yapılmalıdır.


Logo Ürünlerinde e-Serbest Meslek Makbuzu Makbuzu

İlk olarak, kullanılan ERP programında e-Serbest Meslek Makbuzu Kullanıcısı alanı işaretlenmelidir.

Oluşturulacak e-Serbest Meslek Makbuzuna Gelir İdaresi Başkanlığının belirlemiş olduğu şablon ile numara verebilmek için, kullanılan ERP programında Kayıt Numaralandırma alanından e- Serbest Meslek Makbuzu için numara şablonu oluşturulmalıdır. 
Logo Connect e-Serbest Meslek Makbuzu Bağlantı Ayarları

Logo Özel Entegratörlük hizmeti alan kullanıcılar için seçilmesi gereken bağlantı türüdür.

 • Bağlantı Ayarı seçeneği ile Logo Özel Entegratör bağlantı ayarı otomatik gelir.
 • Kullanıcı Adı: Entegratör hesap işlemleri yapıldıktan sonra e-mail ile müşteriye gönderilen kullanıcı adıdır. Öndeğer olarak firmaların vergi numarası veya kimlik numarasına karşılık gelir.
 • Şifre: Entegratör hesap işlemleri yapıldıktan sonra e-mail ile müşteriye gönderilen kullanıcı şifresidir.
 • Proxy Sunucu: Proxy sunucusu kullanılıyor ise tanım yapılmalıdır.

  


Logo Connect e-Serbest Meslek Makbuzu Cari Hesap Parametreleri

Kullanılacak Öndeğer Şablonun ismi ESEVoucherGeneralForm.xslt ‘dir.

Kullanılacak Öndeğer Şablona mutlaka Logo Elektronik Özel Entegratörlük Portalı’ndan imza görselinin eklenmelidir.


Ticari Ürün Tarafında e-Serbest Meslek Makbuzu  Oluşturma

Kullanılan muhasebe programında ”Finans” menüsü altında ”Cari Hesap Fişleri” ekranında aşağıdaki menüden ”Verilen Serbest Meslek Makbuzu” seçimi yapıldıktan sonra “ekle” diyerek makbuz kaydı açılır.

Cari makbuz içerisinde ”Hizmeti Alan” alanından seçildikten sonra makbuz içerisine e-SMM logosu sistem tarafından otomatik olarak gelir.

Tutar bilgisi girildikten sonra varsa stopaj, tevkifat bilgileri girilir ve makbuz kaydedilir.


  

Muhasebe programında girilen kayıt kaydedildikten sonra statüsü ”e-Makbuz Oluşturulacak” olarak güncellenir.


Logo Connect e-Serbest Meslek Makbuz Gönderimi


Muhasebe programında girilen kayıt kaydedildikten sonra statüsü ”e-Makbuz Oluşturulacak” olarak güncellenir.

Durumu e-Makbuz oluşturulacak olan e-serbest meslek makbuzu Connect e-SMM Gönder ekranına “Hazırlanacak” sekmesine düşecektir. Bu alanda “Hazırla-Paketle-Gönder” adımları takip edilerek makbuzun gönderimi sağlanır.

Gönderilen e-Serbest Meslek Makbuzunun Takibi

e-Serbest Meslek Makbuzu “Giden Makbuzlar” menüsü altından giden makbuzların durumu kontrol edilebilir.

Entegratör kullanan kullanıcılar gönderilen makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuz – Giden Makbuzlar\ menüsü altından “F9” “durum sorgulama” yaparak sorgulayabilir.

Doküman Parametrelerindeki “Belge Durumunu Otomatik Sorgula” seçeneği işaretli ise gönder-al işlemi sırasında makbuz durumları otomatik sorgulanır.

 
Özel Entegratörlük Sayfasında e- Serbest Meslek Makbuzu

Özel Entegratörlük Portalı’nda yer alan e-Makbuz sekmesi altından gönderilen e-Serbest Meslek Makbuzlarına ve e- Serbest Meslek Makbuzu Raporlarına ulaşılır.

”e-Serbest Meslek Makbuzları” altında gönderilen makbuzların durumunu kontrol edilir. ”Durum” kolonu altında Hatalı, Başarılı ve Henüz Sonuçlanmadı olmak üzere 3 durum kodu bulunur.

Belgeler, “Henüz sonuçlanmadı” durumundaysa belgelerin başarılı ve hatalı duruma geçmesi beklenmelidir. Başarılı durum nihai durumdur. Hatalı makbuzlar tekrar gönderilmelidir. Yine aynı ekranda ”Rapor Bilgisi” kolonunda da e-Serbest Meslek Makbuz Raporlarının gönderilip gönderilmediği kontrol edilebilir.

Özel Entegratörlük Portal sayfasında Makbuzlar menüsü altında, e-Serbest Meslek Makbuzu Raporları ekranından GİB’ye gönderilen makbuz raporları kontrol edilir.

e-Serbest Meslek Makbuzu raporları günlük olarak oluşturulup en geç izleyen günün sonuna kadar otomatik olarak sistem tarafından gönderilir.

  


Gönderilen e-Serbest Meslek Makbuzunun İptali ;

ERP’de Başarılı durumda olan e-Serbest Meslek Makbuzunu iptal etmek için https://efatura.elogo.com.tr portalında e-Makbuz alanında e-Serbest Meslek Uygulaması altında e-Serbest Meslek Makbuzlarından başarılı olan e-Makbuzu bulup seçtikten sonra sayfanın altından İPTAL et butonuyla işlem tamamlanır.


Sadece Başarılı durumdaki e-Makbuzlar iptal edilebilir.

İptal edilen e-Serbest Meslek Makbuzları iptal edildiği tarih üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanır.

e-Serbest Meslek Makbuzu Nedir ? Ayrıntılı bilgi almak için
Kurumsal destek hattımızdan arayabilirsiniz.
0850 840 36 38Bir cevap yazın