Logo Bordro Bordro Bilgileri

Logo Bordro Bordro Bilgileri hakkında bilgi vereceğimiz bu yazımızda başlıklar şeklinde ayrıntılı bir şekilde inceleme şansını bulabilirsiniz.

Logo Bordro Bordro Bilgileri

Personelin önceki iş yerlerindeki bordro bilgileri ile puantaj hesaplarında kullanılacak diğer bilgiler sicil kartı üzerinde Bordro Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.

Ücret Ayarlama: Personelin ücret ayarlamalarından yararlanıp yararlanmayacağını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.

Engellilik Derecesi: Engelli personel çalıştırılması durumunda, engellilik derecesinin belirtildiği alandır. Engellilik derecesi gelir vergisi hesaplarında kullanılır.

Fiili Hizmet Zammı: Personel içi geçerli olacak fiili hizmet zammı bilgisidir.

Tehlike sınıflarına göre, çalışanların işveren SGK primlerinin hesaplanmasında kullanılacak gün sayısı ve puanları Ayarlar program bölümünde Kanun Parametreleri seçeneği ile kaydedilir.

Hesaplamalarda çalışanların çalıştıkları her 360 güne ek olarak tabloda belirtilen gün sayısı ve puanlar dikkate alınır ve bu gün sayılarının karşılarında yer alan puanlar, malullük, yaşlılık, ölüm priminin işveren oranına eklenir. Personel için geçerli olacak gün ve puan sicil kartında Bordro Bilgileri seçeneği ile belirlenir. 

Asgari Geçim İndirimi: Asgari geçim indiriminden yararlanacak personelin medeni durumunun belirlendiği alandır. Sicil kartında tanımlı personele puantaj oluşturulurken bu alanda yapılan seçime göre hesaplama gerçekleştirilir. Asgari geçim indirimi alanında listelenen seçenekler, Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alan Asgari Geçim İndirim Oranları seçeneği ile kaydedilir.

Asgari geçim indirimi alanında “Belirtilmemiş” seçimi yapıldığında puantaj hesaplanırken Aile Bireyi kayıtları dikkate alınır. 

Önceki İşyerlerine ait bilgiler

Kümülatif Vergi Matrahı: İşe alınan personelin bir önce çalıştığı işyerindeki vergi matrahı bu alanda kaydedilir. Kaydedilen bilgiler personelin önceki iş yerlerindeki toplamlarını (programın ilk kullanımda ise çalışan personele ait son bilgileri) gösteren bilgilerdir.

Kıdeme Ek Gün: Kıdem hesaplamasında, kıdeme eklenecek gün bilgisi tanımlanır ve tazminat hesaplamaları da buna göre yapılır. Kıdeme ek gün bilgileri Bordro Bilgileri penceresinde yer alan Kıdeme Ek Gün alanından kaydedilir. Bu alandan sadece pozitif tam sayı girişi yapılır.

SGK Günleri: Sicilde tanımlı olan personele ait prim ödenmiş olan gün sayısıdır.

SGK Emeklilik Günü: Sicilin emeklilik hakkını kazanması için gerekli olan toplam prim ödeme gün sayısıdır.

UFRS İskonto Oranı: İşyerine ait kıdem tazminatı riskini gösteren alandır. Bu alana bilgi girildiğinde kurumun kıdem tazminatı riski hesaplamaya dahil edilir.

Hem Bordro Parametrelerinde hem de sicil kartında UFRS İskonto Oranı alanında değer girişi yapılmışsa hesaplama yapılırken sicil kartında verilen oran dikkate alınır. Eğer sicil kartında bu alan boş bırakılmış, Bordro Parametrelerinde oran girilmişse Bordro Parametrelerinde verilen oran hesaplamaya dahil edilir.

Diğer Bilgiler

AR-GE kapsamına giren kurumların gelir vergisi istisnasının belirlendiği alandır. 
Bu alan aşağıdaki seçeneklerden oluşur.

  • Belirtilmemiş
  • % 80
  • % 90
  • % 95
  • % 100

AR-GE Yasası alanında yapılan seçime göre, seçili personel için hesaplanan gelir vergisinden AGİ Tutarı düşüldükten sonra kalan ödenecek gelir vergisi tutarının %80, %90, %95, %100 oranlarında teşviğe tabi olduğu belirlenir.

Belirtilmemiş seçeneği ise; kartta tanımlı personelin AR-GE kapsamında olmadığını gösterir. Bu alan öndeğer olarak Belirtilmemiş seçeneği ile gelir. Gerekirse değiştirilir.

AR-GE Adam/Ay: Kartta tanımlı personelin 30 gün içerisinde Ar-Ge kapsamında çalışma oranı bilgisidir. Bu alana 0 ile 1 arasında değer girilir. Bu alanda girilen değer, puantaj kartları Sicil Bilgileri sayfasında ilgili alana doğrudan yansıyacaktır.Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.