Logo Bordro İzin Yönetimi

Logo Bordro İzin Yönetimi konusunu açıklayacağız. Böylelikle programınızda izin bilgisi nasıl eklenir nasıl işlem yapılır öğreneceksiniz.

İzin Tanımları

İzin planlarında kullanılacak izinlere ait bilgiler İzin Tanımları seçeneği ile kaydedilir. Zaman Yönetimi program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alır. Yeni izin tanımlamak ve kayıtlı izinler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Logo Bordro İzin Yönetimi

zin bilgileri, İzin Tanımları listesinde Ekle seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.
 
Kurum: İzin tanımının hangi kurum için geçerli olacağı bu alanda belirlenir. Kayıtlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir.

Kodu: İzin tanım kodudur.

Açıklama: İzin adı ya da açıklayıcı bilgisidir.  

İzin Tipi: Kuruma ait izinler tip belirtilerek kaydedilir. Bu alanda kayıtlı tipler listelenir ve ilgili tip seçilir. İzin tip tanımları Ayarlar program bölümünde Tip Tanımları menüsü altında yer alan İzin Tipleri seçeneği ile kaydedilir.

İzin Süre Birimi: İzin süresinin hangi birim üzerinden geçerli olacağını belirtir. İzin süresi gün ve saat olarak iki seçeneklidir.

En Az Süre: İzinin en az kaç gün süreceği bu alanda belirtilir. Eğer bir izinin, izin planlama kayıtlarında izin planları yapılırken bir alt süre limiti var ise kullanılacak bir alandır. Mesela çalışanlar 7 günden daha kısa süreli yıllık izine çıkamaz gibi bir kural var ise burada 7 gün bilgisi girilmelidir. İzin planları yapılırken bu izin grup tanımıyla ilgili 5 günlük bir plan yapıldığında kaydetme aşamasında kullanıcı uyarılır.

En Fazla Süre: İzinin en fazla  kaç gün süreceği bu alanda belirtilir. İzin planları yapılırken herhangi bir izin grubuyla ilgili üst sınır söz konusu olup bu sınır aşıldığında uyarı verilmesi isteniyorsa kullanılır. Kişi birbirini takip eden 5 günden fazla raporsuz hastalık izni kullanılamaz gibi bir kontrol isteniyorsa mesela buraya 5 bilgisi girilmelidir.

Süre bilgileri izin planlama kayıtlarında önem taşır. İzin tanımında belirtilen gün bilgileri ile izin plan satırındaki “süre” bilgisi karşılaştırılır. Süre eğer en az gün bilgisinden küçük veya en fazla bilgisinden büyük ise; “Süre bilgisi izin tanımındaki gün bilgileri ile uyumsuzdur” mesajı ile kullanıcı uyarılır. 

İzin Devri

İzin Devri: İznin bir sonraki döneme aktarılıp aktarılmayacağı bu alanda belirlenir. İzin tanımında ilişkilendirilen kurum çalışma parametresinin izin durumu “izne eklenecek” ise önem taşır. Personelin bu izin karşılığında hak ettiği izinlerin hak edildiği yılda kullanılmaması durumunda bir sonraki yıla devredip etmeyeceği bu seçenekle tanımlanır.

İzin Günlerine Etkisi: Bu alan izin tanımının, izin tiplerinden biri olması durumunda ücretli izinlerin işlem ve raporlara ne şekilde yansıyacağını belirlemek için kullanılır.

  • Etkisiz
  • Artıracak
  • Azaltacak seçeneklerini içerir.

 
Etkisiz seçiminde;  İzin devir hesaplama ve izin durum raporlarında bu izin satırlarındaki gün sayısı dikkate alınmaz. İzin planlama kayıtlarında, izin satırlarında bu izin seçildiğinde izin defterine aktarım alanının öndeğeri Aktarılmayacak olarak gelir.

Artıracak seçiminde; tanımlanan izin, izin planlama kayıtlarında plan satırına seçildiğinde izin defterine aktarım seçeneği öndeğeri “evet” olarak gelir. İzin devir hesaplama ve izin durum raporları basılırken bu izin satırlarındaki gün sayısı kadar gün mevcut izin gün sayılarını artırır. Böylece ilişkilendirilen firma çalışma parametresinin izin durumuna bakılmaz.

Azaltacak seçiminde; tanımlanan izin, izin planlama kayıtlarında plan satırına seçildiğinde izin defterine aktarım seçeneği öndeğeri “evet” olarak gelir. İzin devir hesaplama ve izin durum raporları basılırken bu izin satırlarındaki gün sayısı kadar gün mevcut izin gün sayılarını azaltır. Böylece ilişkilendirilen firma çalışma parametresinin izin durumuna bakılmaz.

Çalışma Süresine Etkisi: İzin tanımının çalışma süresine etkisini belirtir. İzne esas sürenin hesaplanmasında kullanılır. İzne esas süre hesaplanırken çalışılmayan ve ücretsiz izinlerin izin süresi hesaplanırken dikkate alınmamasını sağlar. Bu alan;

  • Belirtilmemiş
  • Artıracak
  • Azaltacak seçeneklerini içerir.

 
Azaltacak seçilirse;
 
İzin planlama satırlarındaki çalışma süresine etkisi “azaltacak” seçilmiş olan, izin durumu “gerçekleşti” , bordro durumu ” uygulandı” olmayan izin satırlarının başlangıç–bitiş tarihleri arasındaki süreler ile Puantaj kartlarında çalışma süresini azaltacak işaretleri  günlerin toplamı ve ücretsiz izinler dikkate alınır. Bulunan sürelere izne esas başlangıç tarihine eklenir.

Logo Bordro İzin Yönetimi / Bordro Bilgileri

İzin tanım kartının bu bölümündeki alanlarda tanımlanan iznin puantaj hesaplarında hangi mesai satırları ile ilişkilendirileceği belirtilir. Eğer izin, hiç bir şekilde puantajla ilişkilendirilmeyecek ise bu grupta hiç bir tanımlama yapılmamalıdır.
 
Bordroya Yansıması: İzne ait işlemlerin bordroya yansıma durumunu belirtir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçiminin yapılması durumunda bordro hesaplarında hangi çalışma parametresi ile ilişkili olarak hesaplanacağı ve bunun için hangi kurum çalışma parametresinin geçerli olacağı diğer alanlarda belirlenir.

Puantaja yansıtılacak ücretli, ücretsiz izin, fazla mesai uygulamalarında  bordroya yansıması “evet” seçilip puantajda hangi satıra bu izin ile ilgili süre ve tutar bilgileri girilecekse o satırın çalışma parametresi seçilmelidir.

Dönem bilgileri, puantaj kartı üret ve puantaj kartı üzerinden “izin aktarımı” işlemi yapıldığında bu tanımlardaki süre ve çalışma parametreleri dikkate alınır. Süre hesaplanırken, çalışanın izin plan kartlarında, bordro durumu “uygulanacak” statüsünde olan ve bordro uygulama tarihi puantajın başlangıç tarihinden “önce” olan süreler dikkate alınır.
 
İlişkili Ödeme/Kesinti: Bu bölümdeki bilgiler, izne karşılık olan çalışanın puantajına yansıtılacak ödeme veya kesintileri olması durumunda kullanılır. İzin ile ilişkili ödeme ve kesintilerin  bordro hesaplarına yansıma durumunu belirtir. Bu alan;

  • Evet
  • Hayır
  • Üst sınır aşılırsa hepsi
  • Üst sınırı aşan seçeneklerini içerir.

İlişkili ödeme ve kesintilerin puantaj hesaplarına yansıması için Evet seçimi yapılır. bordro hesaplarında hangi çalışma parametresi ile ilişkili olarak hesaplanacağı ve bunun için hangi kurum çalışma parametresinin geçerli olacağı diğer alanlarda belirlenir. Üst sınır aşılırsa Hepsi seçiminde izin ile ilişkili ödeme ya da kesintilerde izin tanımında belirtilen en fazla gün sayısı dikkate alınır. Bu iznin tüm günlerine ait  ödeme ve kesintiler puantaj hesaplarına yansıtılır.Üst sınırı aşan  seçiminde izin ile ilişkili ödeme ya da kesintilerde izin tanımında belirtilen en fazla gün sayısı dikkate alınır ve yalnızca bu sınırın üstüne çıkan günlere ait ödeme ve kesintiler puantaj hesaplarına yansıtılır.

Logo Bordro İzin Yönetimi konusunda daha ayrıntılı destek alabilmek için bizimle kurumsal destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.

0850 840 36 38
 Bir yanıt yazın

Konuşmaya başla
Merhaba,
Bize whatsapp destek hattından yazarak bilgi alabilirsiniz.